Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why are my bookmarks blocked

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 392 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dalehiet

more options

For several days, "my bookmarks" are not being displayed in my Firefox home page. There is a message displayed in a small window indicating possible causes, however: I do not use Norton Firewall or any other Norton product Javascript is enabled

I use a my.myway.com homepage which displays correctly in Internet Explorer but not in Firefox.

My computer is Windows 7 64-bit.

Any suggestions?

Giải pháp được chọn

Try to clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options

The suggested fix solved my problem. Will make a note of this fix in case of a recurrence of this problem.

Thank you