Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I put quicklinks into the toolbar like in Internet Explorer

more options

In Internet Explorer you can Add Favorites to the toolbar - how can I do this in Firefox?

In Internet Explorer you can Add Favorites to the toolbar - how can I do this in Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox has a bar for Bookmarks (equivalent of Favorites). To display the bar, you can right-click a blank area to the right of the tabs and turn on the Bookmarks Toolbar. This also is available from the following menus:

orange Firefox button > Options > Bookmarks Toolbar or
classic View menu > Toolbars > Bookmarks Toolbar

Does that do what you need?