Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I get the BRITISH English version of Firefox 15.0.1 for a downgrade?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Maurer

more options

I want to downgrade Firefox to v15.0.1, but US English versions are the only old versions I an find. Where do I get old BRITISH English versions?

I want to downgrade Firefox to v15.0.1, but US English versions are the only old versions I an find. Where do I get old BRITISH English versions?

Giải pháp được chọn

The reason is there is a bug in Tabmix plus that the developer isn't going to release until January. However, you can use the Beta version, which will work with Firefox 17 until the dev releases a full update. http://tmp.garyr.net/tab_mix_plus-dev-build.xpi. this is a much better solution than downgrading

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Is there a reason you want to downgrade Firefox? downgrading is NOT recommended as it leaves you open to known security vulnerabilities. If there is a specific issue you are having with the newer version we can help you fix it.

more options

Yes, there is a reason. One of my add-ons doesn't work.

more options

Which add-on?

more options

Giải pháp được chọn

The reason is there is a bug in Tabmix plus that the developer isn't going to release until January. However, you can use the Beta version, which will work with Firefox 17 until the dev releases a full update. http://tmp.garyr.net/tab_mix_plus-dev-build.xpi. this is a much better solution than downgrading