Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import bookmarks from Safari 5.1.7

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11590 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BKTru

more options

Hello. I would like to import all of my bookmarks from Safari 5.1.7 to Firefox/Mozilla. I have over 200 of them and would like to avoid having to go to each site to rebook(mark) it.

I'm on the following hardware:

Model Name: iMac Model Identifier: iMac8,1 Processor Name: Intel Core 2 Duo Processor Speed: 2.8 GHz

Running the following software:

System Version: Mac OS X 10.6.8 (10K549) Safari Version: Version 5.1.7 (6534.57.2) Firefox Version: Version 12.0

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello BKTru, please see Import data from another browser.

more options

Thanks a million, Madperson.