Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to find text in a button on the page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When viewing a page containing a form, and the form has a button with a label, how do I search for the label to find the button?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You want to search using in-page find feature (Ctrl+f)? In-page find will find some button captions, but does not find all of them:

Yes: <button onclick="dosomething">Click me</button>

No: <input type="submit" name="subbtn" value="Click me">

You probably would need to use a script to find those kinds of buttons. (e.g., a bookmarklet or a userscript)