Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

top left of screen orange with "firefox" and a down arrow; how do I go back to original firefox symbol

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to get back the firefox earth looking thing I used to have instead of the orange "firefox" with the down arrow. thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.

The customization files userChrome.css (interface) and userContent.css (websites) are located in the chrome folder in the user profile folder.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#appmenu-toolbar-button {list-style-image: url("chrome://branding/content/icon16.png")}
#appmenu-toolbar-button > .toolbarbutton-text {display:none!important}