Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My cursor does not go to URL bar when I open a new tab (and it used to). Help!

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

It used to be that when I opened a new tab in Firefox (16?), the cursor would go to the URL bar and I could type in any URL i wanted. Now, it disappears and I have to position the cursor in the URL field manually. What happened? I really need the cursor to jump right to the URL field when I open up a new tab.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello webgal, do you use any extensions that might interfere with this behaviour? you could test it by launching firefox in safemode once & see if the same issue is occurring there too...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems