Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do i find out new version information

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 70 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Brown Fox

more options

How do I find out the updates or features of new version of Firefox? I went to mozilla web site http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ and clicked on what's new and it took me to the download page?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Does mozilla no longer show views of the new Firefox?