Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Switch to the tab on the left after closing a tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Is there some way doing it without an extension? I used Tab Mix Plus but now I don't really see the point of using it because it's the only feature left that I didn't set up using about:config.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello Artyom_K, i don't think this can be done without an extension - the option in about:config that controls this behaviour (browser.tabs.selectOwnerOnClose) let's you choose to either switch to the tab from which the closed one was accessed (default) or to switch to the tab on the right.