Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The new tab (+) does not work, neither does the File/new tab function

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 1879 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The new tab (+) is not working. The File/New Tab function does not work either. Both had been working properly until midday today. I have not added any software, plug-ins, or extensions today, I do not have the Ask toolbar. I have tried several of the suggestions made on this site to no avail.

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by an extension that isn't working properly in the current Firefox release.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by an extension that isn't working properly in the current Firefox release.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.