Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get rid of the list of disabled/obsolete/duplicate plugins I no longer want?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1201 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PAPETE

more options

O/S = XP (uptodate) I have various disabled plugins that are either invalid/duplicates/not wanted that I would like to remove from the display list of plugins. Is there a way to do this?

For example: I have a disabled plugin for Microsoft Office 2003. I no longer use Office but the plugin still appears in my list of plugins.

Thanks in advance for your help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

After reviewing the above link and getting an understanding of where the addon dll are kept, it became a simple editing job. Thanks for your invaluable help!