Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

We Lost the field to enter a website address How do we get it back?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

This is Firefox 3.6.28 OS is Mac OSX 10..4.11 On a MiniMac Power PC G4

The field to enter a web site or URL address is missing! How do we get it back!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello barbaramullenix, see : Corrupt localstore.rdf, try the "Manual method"(it is in the link) delete (or rename) the file localstore.rdf file.

thank you