Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my website works in IE but not firefox

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3306 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AndrewLeonard

more options

this is my web page: http://www.andrew-leonard.co.uk/Mallorca/mallorca%20ferns.htm

It usess css to define layers and javascript to show and hide the layers. It uses a dhtml menu system by Milonic to execute the javascript

This is part of the code for the layers:

<style type="text/css">
#Layer01 {position: absolute; left: 300px; top: 50px; z-index:1;}
...........
#Layer33 {position: absolute; left: 300px; top: 50px; z-index:33;}
</style>

This is part of the javascript to show/hide the layers:

<script>
function showlayer(layer){
var myLayer = document.getElementById(layer).style.display;
if(myLayer=="none"){
document.getElementById(layer).style.display="block";
} else {
document.getElementById(layer).style.display="none";
}
}
</script>


It works OK in IE but not firefox

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

If you check Firefox's Web Console (Ctrl+Shift+K) it'll tell you any errors it's finding and the line of code it's finding it on. The problem it seems to be having up front is that IDs are case-sensitive - "layer02" is not the same as "Layer02", for example.

There may be further errors once it's past that, but all the current browsers come with the tools you need to weed out any further issues.

Further Javascript reference: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you check Firefox's Web Console (Ctrl+Shift+K) it'll tell you any errors it's finding and the line of code it's finding it on. The problem it seems to be having up front is that IDs are case-sensitive - "layer02" is not the same as "Layer02", for example.

There may be further errors once it's past that, but all the current browsers come with the tools you need to weed out any further issues.

Further Javascript reference: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript

more options

Thank you that seems to be the problem