Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i save my favorite websites to homepage?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 348 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was told i can save favorite / most visited websites on opening screen and add differt groups. If this is true could someone tell me? Thank You

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry, that is not a feature in the default Firefox homepage.

more options

You can change the order of the boxes on the about:newtab page and drag them to a different position to pin them to that position or you can remove them by clicking the close X of an item to block them.
You can drag a bookmark or history item and drop them in a slot on the about:newtab page to pin them.

Changes manually made on the about:newtab page are stored in the chromeappsstore.sqlite file in the Firefox Profile Folder under the pinnedLinks key and blockedLinks key.

See also this article about the New Tab page (about:newtab):

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào