On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Здравствуйте, после обновления не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the Home page setting still correct?

  • Инструменты -> Настройки -> Основные > Startup: Home page