On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Здравствуйте, после обновления не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

не выполняется переход на домашнюю станицу при нажатии "кнопки Домой"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the Home page setting still correct?

  • Инструменты -> Настройки -> Основные > Startup: Home page