Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I import passwords into firefox 16 from ie9. Windows 7

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 430 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ash

more options

I would like to start using firefox as my default browser. The problem I have hundreds of passwords stored in ie9 that work just fine. I need to move the passwords to accomplish this. I can't seem to get an answer anywhere.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello lawr1938,

  • Open your Firefox Browser
  • Use File > Import to start the import window and select 'Microsoft Internet Explorer' then click 'next'.

it should be done.