Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the tab colours?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3858 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ash

more options

Since updating to Firefox v.17, my tabs have returned to the default grey color (I assume it's the default color). I can't remember how I customized the colors before. Can someone help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

you can use personas to personnalize the look of your firefox : http://www.getpersonas.com/en-US/

Or use an add-on called ColorfulTabs : https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/colorfultabs/