Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 17 keeps locking up on websites. No longer showing http or https. It shows a fox icon in the the web browser.

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 368 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My computer keeps locking up. Why isn't it showing Http or Https on the web browser? It shows a fox icon. I have been on IE and there is no problem at all.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can set the browser.urlbar.trimURLs pref to false on the about:config page to see the http: protocol on the location bar and in the pop-up if you hover a link.

You can set the browser.urlbar.formatting.enabled pref to false on the about:config page to disable the highlighting of the domain and see the full URL more clearly.


Try to boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test to see if that helps.