Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Am unable to use master password, when I try to add one the 'OK' button won't highlight or save it.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1836 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently uninstalled then reinstalled Firefox but now am unable to use master password. The 'OK' button does not activate, will not save password.

Thank you Marilyn Brann

Giải pháp được chọn

It is possible that there is a problem with the key3.db and signons.sqlite files that store the encrypted names and passwords in Firefox.
Rename the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.
You can add .old to the file names (key3.db.old and signons.sqlite.old) or move them to another folder to make it possible to undo the action.
You need to set a new Master Password after renaming or deleting key3.db and all currently saved passwords are lost.
If that has worked then you can remove the renamed files that are no longer needed.

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It is possible that there is a problem with the key3.db and signons.sqlite files that store the encrypted names and passwords in Firefox.
Rename the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.
You can add .old to the file names (key3.db.old and signons.sqlite.old) or move them to another folder to make it possible to undo the action.
You need to set a new Master Password after renaming or deleting key3.db and all currently saved passwords are lost.
If that has worked then you can remove the renamed files that are no longer needed.

See: