Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to access this US military site, https://www.tricareonline.com/portal/page/portal/TricareOnline/Portal I get a warning that this site can't be truste

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2729 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I try to access this US military site, https://www.tricareonline.com/portal/page/portal/TricareOnline/Portal I get a warning that this site can't be trusted. I then get a notice to override Firefox if I trust the site. I get a certificate, override, and finally get the site. But this has happened a half dozen or so times, every time I try to log in to the military site. How can I log into this site without the annoying warnings?

Thanks, Donald Sullivan

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Giải pháp được chọn

Please disregard. Inexplicably, it seems I can get the site now with no warning pop-ups.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Please disregard. Inexplicably, it seems I can get the site now with no warning pop-ups.

more options

Note that you need to install the DoD certificates (DoD root CA-2 and DOD CA 21 in this case) to access such U.U Government sites properly.

more options

Thanks, Cor-el, your reply was very helpful and much appreciated.