Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using the smart tools button now does not work to search for images via Firefox

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 76 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Firefox version 17. This is a new problem. I was using google search.

Giải pháp được chọn

Is that a button on a web page or a button provided by an extension?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Is that a button on a web page or a button provided by an extension?