Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox constantly crashes

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 138 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Firefox constantly crashes and it's getting worse. It seems to be more and more frequent. Also, before it crashes it often spends hours or longer hanging, lagging and using excess memory (often 1-1.5g of ram).

I've attached the last 3 crash details below (from about:crashes).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello toponder, unfortunately the crash reports come back as empty & don't contain a hint on what is triggering the crashes. however you can still try to reset firefox which will hopefully also address the high RAM usage (this will keep your bookmarks & passwords) & to upgrade your graphics driver & plugins.