Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In version 16 and 17, I can't open a list box from a site, but with version 15 (and bellow) that works just fine.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In a site I have a box, with a list of values, but in version 16 and 17 I can´t open that. Version 15 and bellow didn't have any problems to open the list of values.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

URL of that website?

more options

Any errors in the Web Console (Web Developer > Web Console;Ctrl+Shift+K) or Error Console?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.