Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have downloaded firefox 17; but it appears that the installednstill shows 15 and 16

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bevyn

more options

After downloading moxilla firefox 17, I note that installed programmes are still showing both 15.0 and 16.0.2 and not 17. What has happened and how can it be rectified. You had previously stated that the latest change would rectify this; but it does not appear to havce. What will be done?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

thanks problem solved itself when last upgrade done