Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox resets Javascript's variable's value

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 35 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm using an onload eventlistener to call a script which increases the value of a variable. I need to get the variable's value before I increase it. Safari and Chrome (Webkit) give the right result but Firefox always alerts "0"... To be clear: Firefox also alerts "done" which means it gets the job done but it does NOT alert the right value before I increase it!


This is my Script:

var obj = {

  build: function() {
    var progressCount = 0; 
    var otherFunction = function(number) {
        alert(number);
    } ;
    var finalFunction = function() {
        alert("done");
    } ;
    var progress = function() {
        alert(progressCount); // very important line!
        progressCount++;
        otherFunction(progressCount);
        if (progressCount == ARRAY.length) {
        finalFunction();
        }
    };
    ARRAY=document.getElementsByClassName("picture");
    for (var i = 0; i < ARRAY.length; i++)
    ARRAY[i].addEventListener("load", progress);
  }

}

obj.build();


What else could I try? Thank you very much!

Được chỉnh sửa bởi basbebe vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A good place to ask advice about web development is at the MozillaZine "Web Development/Standards Evangelism" forum.

The helpers at that forum are more knowledgeable about web development issues.
You need to register at the MozillaZine forum site in order to post at that forum.