Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 17 takes about 5 mins to even let me move from the page I am trying to load

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

trying to use firefox, take forever jsut freezes and on the bar at the bottom keeps saying transferring data, have closed all logins but the same. how do I go back to earlier version to 16, this is just total crap. Can not even open facebook

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

Please see this.