Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does not recognize OS for purpose of other websites

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi warhammer3025

more options

When attempting to use websites like Battlefield 3's "Battlelog" and Netflix's "Watch Instantly", which require Windows Vista or Windows 7, these websites fail to recognize my OS, which is Windows 7 64-bit.

I recently uninstalled an addon called Masking Agent, which purported to hide a computer's specifications from websites. How this addon got onto my computer I am unsure.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you very much. That cleared the problem right up.