Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My McAfee SiteAdvisor add-on is activated in the Tool-Add-on menu but doesn't appear in the Add-on Bar.

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sharathnettar

more options

My McAfee SiteAdvisors is activated but doesnt show in the add-on bar. I double checked the situation under « Tool, Add-on, Extensions » and the add-on is enable. Also the « Add-on bar » is activated.The green McAfee SiteAdvisor button dissapeared after firefox update 16.02. I updated to 17 in case it would resolve the problem with no success. McAfee is still working by giving a warning page if I try to go on a suspiscious site. Also in google search result I no longer get the little McAfee evaluation icones.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

suggest you to re-install siteadvisor pluggin or u can find it under customize toolbar options...