Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Are there any conflicts or problems having 2 browsers on the same computer using windows 7

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have no experience with having different browsers on the same computer and want to know if there are any conflicts or problems before I download a second browser.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

no, there are none... make sure install to different path...

more options

Can you be more specific as to what you mean by a different path?

more options

There are no conflicts if you install multiple browsers to the same computer. You can do that just fine.

more options

Note that only one browser can be set as the default browser that is used when you click a link in an external (e-mail) program, so you need to decide which browser that will be. Firefox will ask this on the first start.