Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This newest firefox version is antialiasing all text, how do I revert to normal tex?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vancouver Movers

more options

All text is now anti aliased with Fox 17...

How can I revert to normal text? This antialised makes it hard to read.

Previous version was fine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try to disable hardware acceleration in Firefox.

more options

Yes, that works perfectly, thanks.