Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some Menu Items like: Add-ons, Help Menu and Pocket Extension doesn't work after update to 17.0

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 202 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DGWilkie

more options

Some Menu Items like: Add-ons, Help Menu and Pocket Extension doesn't work after update to 17.0

Giải pháp được chọn

This can be caused by the Tab Mix Plus extension

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can try to install the latest Dev-Build of Tab Mix Plus if you use this extension.

See the sticky on the Tab Mix Plus forum:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This can be caused by the Tab Mix Plus extension

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can try to install the latest Dev-Build of Tab Mix Plus if you use this extension.

See the sticky on the Tab Mix Plus forum:

more options

Same problem here.