Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I attach a file to an email using Firefox it is received jumbled up but not so if I send the same file with Safari

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

By jumbled I mean letters, symbols, punctuation marks etc. Total nonsense. If I scan a document then e.mail it using Firefox as my browser, when opened it is a jumble. If I take that same scanned document and e.mail it out using Safari it opens up completely legible. This is new stuff only since today. Heretofore Firefox has been terrific.

By jumbled I mean letters, symbols, punctuation marks etc. Total nonsense. If I scan a document then e.mail it using Firefox as my browser, when opened it is a jumble. If I take that same scanned document and e.mail it out using Safari it opens up completely legible. This is new stuff only since today. Heretofore Firefox has been terrific.