Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I PERMANENTLY, I repeat, PERMANENTLY disable mobile user agent?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 268 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pino76

more options

I don't want to see the crippled mobile websites on my tablet ever again. Is there a way to permanently, (that means forever), make websites think that I'm on a desktop computer and not on a mobile? Tablet is not a mobile phone but the Firefox developers don't know, do they? Thank you.

Giải pháp được chọn

Even though there is the mobile and tablet UA's for mobile Firefox depending on screen size, some sites will give a mobile version as if you were using a phone or 5" or less and not say a 10" tablet.


There is the Phony extension

https://addons.mozilla.org/en-US/mobile/addon/phony/

View mobile or desktop versions of sites, by impersonating other browsers' useragent headers.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Even though there is the mobile and tablet UA's for mobile Firefox depending on screen size, some sites will give a mobile version as if you were using a phone or 5" or less and not say a 10" tablet.


There is the Phony extension

https://addons.mozilla.org/en-US/mobile/addon/phony/

View mobile or desktop versions of sites, by impersonating other browsers' useragent headers.

Được chỉnh sửa bởi James vào