Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove the addess label when poiting to links

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Everytime my mouse is over a link, the address appear on a label at the bottom of the pages. This is REALLY annoying because the design of the websites I use the most put the SATUS of services at the bottom. So anywhere is my mouse make the STATUS non visible. As I use the status bar of FireFox, I want this label to stop display this and to display the address in the status bar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn