Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to not load the tabs opened from a bookmark folder?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

After I load 10 or so bookmarks by right-clicking a bookmark folder then clicking on "Open all in tabs" I want the opened tabs to do what the current "don't load tabs until selected" option does and not load until I click on them.

Thanks.