Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I re-link firefox to sync account if I haven’t paired another device yet?

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I synced the pc to the firefox server but before I pair another device I had to reinstall firefox with a clean installation. How can I connect to the account that I've created for the synchronization without having any other device to give me codes? Thanks

Giải pháp được chọn

You need three things to connect a "new device" to your Sync account.

  1. Username = email address you used when you first setup Sync
  2. Password for that account.
  3. Sync Key / Recovery Key

If you are missing any of those three things, you won't be able to recover your data from the Sync Server.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You need three things to connect a "new device" to your Sync account.

  1. Username = email address you used when you first setup Sync
  2. Password for that account.
  3. Sync Key / Recovery Key

If you are missing any of those three things, you won't be able to recover your data from the Sync Server.

more options

Dear the-edmeister, thanks for answering. Since I don’t have any other device synced how can I find a Sync or a Recovery Key? Thanks in advance.

more options

That "key" is in Firefox on devices linked with that Sync account. Since you only had one device setup, and have completely removed Firefox from that device your Sync key is gone. Without that key your data is useless, it is the encryption algorithm for your data while that data is off your devices.

more options