Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos not playing in Firefox 4.0.1.When I checked control player am using adobe flash player 11.4.402.287.

  • 1 trả lời
  • 55 gặp vấn đề này
  • 4564 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

YouTube videos not playing in Firefox 4.0.1.When I checked control player am using adobe flash player 11.4.402.287

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can check for problems caused by recent Flash updates and try these:

  • disable a possible RealPlayer Browser Record Plugin extension for Firefox and update the RealPlayer if installed
  • disable protected mode in Flash 11.3 and later
  • disable hardware acceleration in the Flash plugin