Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't use back button because of little window that opens above with name of website.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Details below.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is the Navigation Toolbar with the back and forward buttons still visible?

  • View > Toolbars

Is the tab bar covering the Navigation Toolbar or do you have another problem?

Can you attach a screenshot?

Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot.