Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Menu Bar no longer integrates with the Global Menu Bar on Ubuntu

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 305 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

I'm using Gnome Ubuntu 12.04 (I believe it's Unity,) and my Firefox Nightly build's menu bar (File, Edit, View, etc,) appears in a bar of its own. Here's a screenshot: http://i.imgur.com/Evbdo.png

I have already tried reinstalling firefox-globalmenu many different ways, but it seems that Nightly just doesn't want to accept it. (NOTE: My Beta build works fine.)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It works on my Canonical (18.0a2) Aurora; but I use Mozilla nightly.

I would just assume that there is not at the moment a compatible version of firefox globalmenu add-on available for your nightly.

I imagine you could ask there for an answer about when or if a suitable extension will be released.