Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using Windows XP and cannot open a new tab in Firefox 17.0 Beta. Help?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The + sign at the end of the tab bar doesn't work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.

You can also check for problems with the localstore.rdf file.