Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF17 - download button changes size

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

The download button at first looks ok until you click on it, its size gets bigger:

http://cl.ly/image/0x0R3p1X3H0u

Is it a bug?

Giải pháp được chọn

Hi iibpmii

unfortunately, yes it is Bug 794752 - downloads toolbar button changes size the first time it's clicked


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi iibpmii

unfortunately, yes it is Bug 794752 - downloads toolbar button changes size the first time it's clicked


thank you