Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have 3 tool-bars on my browser, how do I remove them?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

There are 3 tool-bars on my Firefox browser, I normally know how to remove them, but this time I can't seem to remove them. They don't show up in my control panel/program window.. And I can't find them if I search from the Start Menu. Can someone please help me, they are VERY annoying.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello Rose.Bud.Tuffy.Muffin, please also have a look at firefox > addons > extensions & remove all unwanted entires you find there.

Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page