Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have downloaded the new version of firefox (currently running 3.6.3) but when I try to run exe file it says 'file is coorupt'. Suggestions please.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

'file is corrupt'

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using the built-in update or downloading the full installer from [www.mozilla.org/firefox/fx/#desktop]?

Make sure to delete the bad file before attempting again.

Antivirus software can occasionally corrupt a download.

You could try using IE to get the installer if Firefox cannot successfully download the file.