Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I upgraded to FF 15.0.1 I lost all my bookmarks and history.

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I got a new Mac (OS 10.8.2) and I upgraded my FF (now 15.0.1) . But all my bookmarks and history are gone. What can I do?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox Profile Folder.

You can try to check and repair the places database with this extension: