Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Message appears: There is a problem connecting to the server. URLs withthe type "file" are not supported. ????

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 600 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What does this mean? How can I fix it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Cached Web Content: "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Can you post a link?