Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Die Zeile Plug-ins ist in Menue Extras ist nicht vorhanden. Wie kan diese eingeblendet werden Firefox/2.0.0.20 Installiert auf FlasChkard auf IGEL 3210

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Wie kann ich Plugins installieren? z.B. Java runtime environment 1.7 u7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Why are you running Firefox 1.5 which is very very insecure? you should IMMEDIATELY update to Firefox 15.0.1 as the version you are running is very very ancient and out of date. Once you update try to install plugins again.

Update Firefox to the latest release

Install Firefox on Linux


Warum läufst du Firefox 1.5, die sehr, sehr unsicher ist? Sie sollten sofort auf Firefox 15.0.1 aktualisieren, wie die von Ihnen verwendete Version ist sehr sehr alt und nicht mehr aktuell. Sobald Sie zu aktualisieren, um Plugins zu installieren.

more options