Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i am not getting favicons at all, my start pages' search button does not work, my new tab window shows no graphics and i have searched for solutions at no avail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hdanovich

more options

im an osx 10.8.2 (mountain lion) user and have recently updated to firefox 15 and am very dissatisfied with its performance. web pages lag. no fav icons. no graphics on new tab window just grey boxes. i have done much searching around and tried a few "solutions" none of which fixed any of my problems. Heck i even did a fresh install. not very happy right now

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

here is a screenshot of what i am talking about