Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two versions downloaded. Why and which one do I use?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Using iMac 21" OS X.8.2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What are the different files named? For the Mac, I think you are looking for something like this:

Firefox 15.0.1.dmg

See also: How to download and install Firefox on Mac

If in doubt, you can download again (make sure the Desktop tab is selected, unless you want a mobile version for Android devices).

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/#desktop