Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete or remove Hotspotshield completely from Firefox? I already deleted it using the control panel programs & features function.

  • 1 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 8219 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

I tried to delete Hotspot shield using the control panel function. Now it keeps showing up when ever I am using Firefox. I tried deleting the tool bar for it. But, it keeps coming back. it will show up on different accounts when I change pages. Like when I log onto the Telus account to pay bill. So how do I get this removed from my computer completely?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

Please see this (the uninstall section towards the bottom).

Support

You can also update Firefox to the latest and consider to Reset Firefox.

Firefox latest

Được chỉnh sửa bởi dumdidadida vào