Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set Firefox to open a new tab without selecting it from the context menu by two-finger tapping in Lion

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1264 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shoeb Surya

more options

In Snow Leopard, I had somehow set the two finger tap to open a new tab either from a link on a page or from my bookmarks bar, without having to select "Open a new tab" from the context menu. I recently upgraded to Lion and I can't remember how I set this feature-- or is it just not available anymore?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is a plugin for this and you can configure it as shown in the attached screen to open all links from the web page in a new tab by just clicking on it and not having to follow the native steps

Link: Open Link in New Tab

Regards, Shoeb Surya

[link removed by Moderator]

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào